پک زرد – جلسات خصوصی عطرک

سایت عطرک پک زرد – جلسات خصوصی (موسسه عطرک) آی مت یک برنامه منحصر به فرد جهت غنی سازی محیط در راستای ارتقاء و تقویت مهارت های پایه مانند مشاهده کردن، فکر کردن، استدلال، برداشتن موانع خلاقیت و… بر پایه بازی و سرگرمی برای کودکان 3 تا 8 سال است. این برنامه از سال 1394 […]

پک قرمز – دکتر وارث (موسسه عطرک)

سایت عطرک پک قرمز – دکتر وارث (موسسه عطرک) آی مت یک برنامه منحصر به فرد جهت غنی سازی محیط در راستای ارتقاء و تقویت مهارت های پایه مانند مشاهده کردن، فکر کردن، استدلال، برداشتن موانع خلاقیت و… بر پایه بازی و سرگرمی برای کودکان 3 تا 8 سال است. این برنامه از سال 1394 […]

پک سبز – دکتر وارث (موسسه عطرک)

سایت عطرک پک سبز – دکتر وارث (موسسه عطرک) آی مت یک برنامه منحصر به فرد جهت غنی سازی محیط در راستای ارتقاء و تقویت مهارت های پایه مانند مشاهده کردن، فکر کردن، استدلال، برداشتن موانع خلاقیت و… بر پایه بازی و سرگرمی برای کودکان 3 تا 8 سال است. این برنامه از سال 1394 […]

پک آبی – دکتر ابراهیمی ( موسسه عطرک)

سایت عطرک پک آبی – دکتر ابراهیمی (موسسه عطرک) آی مت یک برنامه منحصر به فرد جهت غنی سازی محیط در راستای ارتقاء و تقویت مهارت های پایه مانند مشاهده کردن، فکر کردن، استدلال، برداشتن موانع خلاقیت و… بر پایه بازی و سرگرمی برای کودکان 3 تا 8 سال است. این برنامه از سال 1394 […]